Online diagnostika triedy

Vďaka online diagnostike získate okamžite komplexný obraz o triede

Pomocou online dotazníkov zisťujeme komplexný pohľad na štruktúru triedy z hľadiska výskytu deviatich kategórií správania: kamarátske, nesmelé, nápadné, vplyvné, agresívne, vyhýbavé, zbabelé, disciplinované a morálne.

Mapujeme mieru sociálneho začlenenia žiakov z hľadiska ich prijatia, zapojenia a bezpečia v skupine vrstovníkov. Dotazníky SOCIOKLIMA ponúkajú jedinečný výstup v tom, že všetky dotazníky majú dve úrovne – sebahodnotenie a popis prejavov správania z pohľadu spolužiakov. Ich analýza zefektívni prístup a zacielenie podporných opatrení.

Ako dotazník vyzerá

Dotazníky sú obrázkové a textové. Obrázkové dotazníky sú graficky stvárnené karikaturistkou Olgou Pazerini. Dotazník žiaci vyplňujú len kliknutím na zvolený obrázok či tvrdenie a majú možnosť doplniť vlastný textový komentár. V jednej časti sa žiaci – respondenti zameriavajú na zložku sebahodnotenia, v druhej na popis správania vrstovníkov. Sú určené pre žiakov od 3. ročníka základných škôl až po študentov stredných škôl.

Čo dotazník zisťuje

Touto overenou diagnostickou metódou sledujeme ciele správania žiakov a ich skutočné dôsledky. Zisťujeme nielen rizikové správanie, ale aj správanie, ktoré má prosociálny charakter a je teda základom sebauzdravujúceho mechanizmu života celej skupiny (triedy). Mapujeme taktiež potenciálne ohrozených jedincov, u ktorých sme schopní včas podporiť ich osobnostný a sociálny rast a prispievame tak k zdravému rozvoju triedy ako skupiny a žiakov ako jednotlivcov.

V neposlednom rade je možné včas zistiť rizikové faktory života skupiny, a to ako vo vzťahu k vrstovníkom, tak aj k učiteľom a predchádzať tak nepriaznivému vývoju nežiadúceho správania. Pre proces inklúzie (a nielen preňho) je možné využiť index sociálneho začlenenia, ktorý meria mieru začlenenia žiaka v danej skupine. Prináša porozumenie dôvodom a prejavom správania, vrátane zacielenia a slúži pre indikovanú intervenciu.

Výhody online sociálno-pedagogickej diagnostiky

Aktuálna ponuka dotazníkov