Online diagnostika triedy

Vďaka online diagnostike získate okamžite komplexný obraz o triede

Pomocou online dotazníkov zisťujeme komplexný pohľad na štruktúru triedy z hľadiska výskytu deviatich kategórií správania: kamarátske, nesmelé, nápadné, vplyvné, agresívne, vyhýbavé, zbabelé, disciplinované a morálne.

Mapujeme mieru sociálneho začlenenia žiakov z hľadiska ich prijatia, zapojenia a bezpečia v skupine vrstovníkov. Dotazníky SOCIOKLIMA ponúkajú jedinečný výstup v tom, že všetky dotazníky majú dve úrovne – sebahodnotenie a popis prejavov správania z pohľadu spolužiakov. Ich analýza zefektívni prístup a zacielenie podporných opatrení.

Ako dotazník vyzerá

Dotazníky sú obrázkové a textové. Obrázkové dotazníky sú graficky stvárnené karikaturistkou Olgou Pazerini. Dotazník žiaci vyplňujú len kliknutím na zvolený obrázok či tvrdenie a majú možnosť doplniť vlastný textový komentár. V jednej časti sa žiaci – respondenti zameriavajú na zložku sebahodnotenia, v druhej na popis správania vrstovníkov. Sú určené pre žiakov od 3. ročníka základných škôl až po študentov stredných škôl.

Čo dotazník zisťuje

Touto overenou diagnostickou metódou sledujeme ciele správania žiakov a ich skutočné dôsledky. Zisťujeme nielen rizikové správanie, ale aj správanie, ktoré má prosociálny charakter a je teda základom sebauzdravujúceho mechanizmu života celej skupiny (triedy). Mapujeme taktiež potenciálne ohrozených jedincov, u ktorých sme schopní včas podporiť ich osobnostný a sociálny rast a prispievame tak k zdravému rozvoju triedy ako skupiny a žiakov ako jednotlivcov.

V neposlednom rade je možné včas zistiť rizikové faktory života skupiny, a to ako vo vzťahu k vrstovníkom, tak aj k učiteľom a predchádzať tak nepriaznivému vývoju nežiadúceho správania. Pre proces inklúzie (a nielen preňho) je možné využiť index sociálneho začlenenia, ktorý meria mieru začlenenia žiaka v danej skupine. Prináša porozumenie dôvodom a prejavom správania, vrátane zacielenia a slúži pre indikovanú intervenciu.

Výhody online sociálno-pedagogickej diagnostiky

Aktuálna ponuka dotazníkov

Výstupy online diagnostiky SOCIOKLIMA

Aký výstup obdržíte pri objednávke modulu BASIC

Základná diagnostika triedy (ZDT) obsahuje:

 • neadresné výsledky dotazníkového vyšetrovania (bez menných údajov žiakov),
 • grafický a numerický záznam výskytu sledovaných kategórií správania,
 • odporúčania pre ďalšiu prácu s triedou,
 • štruktúra triedy podľa indexu sociálneho začlenenia (prijatie, zapojenie, bezpečie).
 • Ukážka ZDT (CZ)

Aký výstup obdržíte pri objednávke modulu DETAIL

K Základnej diagnostike triedy:

 1. Podrobná diagnostika triedy (PDT) obsahuje
 2. Sumár volieb (SV)
  • tabuľka s numerickým vyjadrením počtu získaných volieb všetkých žiakov
  • umožňuje sledovať profily jednotlivých žiakov ( v kontexte cieľov správania)
  • Ukážka SV (pdf SK)
 3. Index sociálneho začlenenia (ISZ)
  • správa obsahuje prehľad indexov sociálneho začlenenia žiakov vo rovesníckej skupine
  • porozumenie situácii žiaka na základe troch faktorov – prijatie, zapojenie, bezpečie
  • rozčlenenie žiakov do piatich stupňov sociálneho začlenenia
  • slúži najmä na voľbu efektívnych opatrení a prácu so žiakmi jednotlivcami.
  • Ukážka ISZ (pdf CZ)
 4. Karta žiaka (KZ)
  • shrnuje informácie o konkrétnom žiakovi (ku každému žiakovi)
  • profil jeho získaných volieb a sebahodnotenie (reálne JA)
  • umožňuje porozumieť cieľom jeho správania, kladným stránkam, potřebám aj obavám (subjektívne JA, ideálne JA, odmietane JA)
  • slúži ako podklad pre individuálne konzultácie a následnú cielenú intervenciu
  • prípadne ako podklad pre spoluprácu s rodičmi.
  • Ukážka KZ 1 (pdf CZ)
  • Ukážka KZ 2 (pdf CZ)
 5. Odporúčania (D)
  • adresné odporúčania pre prácu so žiakmi – jednotlivcami
  • podklad pre výber zacielenia podpory a limitu v prístupe k žiakovi
  • všetky ostatné výstupy ponúkajú odporúčania pre ďalšiu prácu s triedou, skupinou žiakov alebo s jednotlivcom, vrátane cieľových kompetencií
  • Ukážka D (pdf SK)