Cenník

Dotazníky pre online diagnostiku

Produkt BASIC

13 € / trieda

  • Dostupné dotazníky: Prvý krok, SOKL, U nás v triede
  • Výstupy: neadresné výstupy (ZDT)

Produkt DETAIL

30 € / trieda

  • Dostupné dotazníky: SOKL, U nás v triede, Prvý krok (Junior i ADOL)
  • Výstupy: detailné výstupy (ZDT, PDT, SV, KZ, ISZ, D)
* Upozorňujeme na povinnosť pracovať s výstupmi DETAIL len preškolenou osobou v zodpovedajúcom platnom akreditovanom programe MŠMT ČR spoločnosti SOCIOKLIMA, s. r. o. Môže to byť poradenský pracovník vašej školy alebo preškolený externý špecialista.

Produkt PAUŠÁL

200 € / školský rok

  • je určený pre neobmedzený počet tried (49 tried) na jeden školský rok
* Upozorňujeme na povinnosť absolvovať preškolenie minimálne jednej poverenej osoby školy/organizácie v programe akreditovanom MŠMT ČR.

Licencia pre moduly BASIC i DETAIL je platná aktuálny školský rok (1. 9. – 30. 6.). K dispozícii dostanete všetky dotazníky. Dotazníkové šetrenia môžete v priebehu roka opakovať (retesty).

Akreditované programy MŠMT ČR spoločnosti SOCIOKLIMA, s.r.o.